Rezultoj el 100a UK de Esperanto

Elsendo de Inaŭguro de Lilla 100a. UK

REZOLUCIO DE LA 100-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Lillo, Francio, la 1-an de aŭgusto, 2015

La 2 695 partoprenantoj en la 100-a Universala Kongreso de Esperanto,

kunveninte el 82 landoj, de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 2015, en Lillo, Francio,

diskutinte la temon Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj en sep diversaj sesioj tra la kongresa semajno,

volante kontribui al la disvolviĝo de la Internacia Jardeko por la Alproksimiĝo de Kulturoj proklamita de Unesko,

konstatas, ke interkultura dialogo estas same urĝe necesa hodiaŭ, kiel ĝi estis antaŭ 110 jaroj, kiam okazis la unua Kongreso de Esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro;

asertas, ke por vere interkomprenigi la homojn, tiu dialogo devas esti afero ne nur de la cerbo sed ankaŭ de la koro, kunplektanta klerigon kaj kundiskutadon, arton kaj amikecon;

atentigas, ke ĝuste tian multflankan interkulturan dialogon praktikas kaj disvolvas la tutmonda Esperanto-movado en siaj centoj da kongresoj kaj renkontiĝoj ĉiujare;

instigas ĉiujn aliajn aktivulojn kaj movadojn por interkultura dialogo doni pli da atento al la lingva dimensio de sia laboro, kaj al la reala funkciado de Esperanto kiel lingvo inkluziva kaj egaleca, kies uzado povas plifaciligi kaj pliprofundigi tian dialogon;

ree dediĉas sin al la kultivado kaj disvastigado de la valoroj de reciproka respekto, paco kaj justeco inter ĉiuj homoj, konforme al la celoj de Unesko kaj kunlige kun la aktualaj streboj de Unuiĝintaj Nacioj por konstrui daŭripovan mondan socion.

6-A AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO OKAZOS EN BURUNDO EN 2016

Konforme kun decidoj faritaj en la 5-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE), la 6-a AKE okazos en Burundo en 2016. Same kiel ĉiu antaŭa AKE, ankaŭ ĝi estos organizata de la Afrika Komisiono de UEA kunlabore kun la landa Esperanto-asocio (ANEB) kaj lokaj aktivuloj en Burundo.

La Estraro de UEA atentigas, ke la uzo de la titolo “6-a AKE” por la aranĝo anoncita por la fino de 2015 ne havas aprobon de la Afrika Komisiono de UEA nek de la Estraro de UEA. Ĉar laŭ la provizoraj informoj ĝi havos indan enhavon, ĝia preparado kompreneble rajtas pluiri kaj UEA ankaŭ povos helpi diskonigi ĝin, sed ne sub tiu nomo.

La Estraro de UEA

UEA PREMIIS DEK DU ELSTARAJN AGANTOJN

En la Solena Fermo de la 100-a Universala Kongreso en Lillo estis anoncitaj la nomoj de 12 ricevantoj de Diplomo pri Elstara Agado kaj de Diplomo pri Elstara Arta Agado. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 2007. Jen la ĉi-jaraj distingitoj:

Diplomo pri Elstara Agado:

Richard DELAMORE (Aŭstralio) pro la realigo de la reta Esperanto-Televido;
DOI Chieko (Japanio) pro longtempa redaktado de “Esperanto en Azio”;
Ilona KOUTNY (Pollando) pro la gvidado de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Universitato A. Mickiewicz en Poznano;
Birthe LAPENNA (Danio) pro konservo de la la materialoj pri la Montevidea rezolucio k.a. dokumentoj de Ivo Lapenna ĉe la Dana Ŝtata Arkivo;
Ĵak LE PUIL (Francio) pro la eldonado de la revuo “La KancerKliniko” ekde 1976;
Ana MANERO (Hispanio) pro la gvidado de la projekto Bitoteko de Hispana E-Federacio;
Chuck SMITH (Germanio) pro la realigo de la Esperanto-kurso en Duolingo;
László SZILVÁSI (Hungario) pro informa kaj ĵurnalisma Esperanto-agado;
Francisco L. VEUTHEY (Nederlando) pro la realigo de 75 filmoj por la Reta Kinejo de UEA;
Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia pro la organizado de Esperanta Filmfestivalo.

Diplomo pri Elstara Arta Agado:

Rogener PAVINSKI (Brazilo) pro kontribuado al la muzika E-kulturo;
WANG Chongfang (Ĉinio) pro esperantigado de ĉina literaturo kaj pro vortara laboro;

Uzo de la vivo


Kio mezuras la vivon ne estas la tempo, sed nia uzo de ĝi.

 
O que mede a vida não é o tempo, é o uso que fazemos dele.
 
Fajardo

​Kontribuo de Fabio (PMA)​
Programo Mia Amiko: http://esperanto.brazilo.org
Twitter: @MiaAmiko


Postado por Blogger no Bildoj Kaj Tekstoj em 8/03/2015 06:39:00 PM

Kie la arbaro certigas la survivon

Por kontraŭbatali la mondan malsaton necesos direkti pli da atento al la konservado kaj la daŭrigebla elprofitado de arbaroj. Tion montras ampleksa raporto.

Unu miliardo da homoj bezonas la oferton de la arbaroj por sia ĉiutaga vivo. Tion konkludas aktuala raporto. La fokuso de la interdisciplina analizo estis direktita al landoj en kiuj regas malsato kaj nesufiĉo de nutraĵoj.

El tio fariĝas komprenebla la grandega signifo de arbaroj: Por multaj milionoj da homoj la arbaro estas la plej favora, ofte sola fonto por fajra ligno por kuiri kaj hejti, por voraĵo por la brutaro, por favorkosta konstrumaterialo. Arbaroj liveras sanajn manĝaĵojn, plantojn kaj fruktojn, insektojn kaj mielon, ĉasbestojn, birdojn,…

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.

Teozofio Esperante

Pluraj “fakaj” asocioj de Esperanto havas ian kontakton kun la Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ses el ili estas “aliĝintaj” asocioj, 31 estas “kontrakte kunlaborantaj” asocioj, la aliaj ne estas formale ligitaj al UEA.

Rilate al religiaj kaj filozofiaj asocioj:

Neniu el ili estas aliĝinta. Estas kunlaborantaj la jenaj:

Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj, Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo, Bahaa Esperanto-Ligo, Esperantista Asocio de Ŭonbulismo, Esperanto-Populariga Asocio (Oomoto), Filozofia Asocio Tutmonda, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, Internacia Komunista Esperantista Kolektivo, Internacia Naturista Organizo Esperantista, Kristana Esperantista Ligo Internacia, Kvakera Esperanto-Societo, Mondpaca Esperantista Movado, Spiritisma Eldona Asocio “F.V.Lorenz”, Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio.

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.

Gestoj en diversaj landoj

Alvenis julio, kaj en ĉi tiu monato multaj homoj turisme vojaĝas, tra la tuta mondo. Ankaŭ Esperantistoj. Inter la motivoj por tio, certe estas ĝenerala intereso pri aliaj kulturoj kaj pensmanieroj. Fakte, estas mense riĉiga sperto konstati, ke la homo estas la sama, ĉie, kvankam sub diversaj koloroj, precipe laŭ siaj kutimoj.

Antaŭ kelkaj tagoj, granda brazila ĵurnalo publikigis kuriozan artikolon, en kiu fakulo pri turismo atentigis vojaĝemulojn pri la signifo de etaj gestoj kaj sintenoj en diversaj landoj. Kompreneble, ĝenerale oni havas iom da toleremo rilate al…

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.