Paradigmo de la Moderna Movado

Paradigmo de la moderna movado

Tamen ĝi moviĝas!: Eseoj pri la Esperanto-movado / Redaktis Michela Lipari, Humphrey Tonkin. Postparolo de Carlo Minnaja. – Rotterdam: UEA, 2015. – 152 p.

Tamen ĝi moviĝasParadigmo estas la idea, teoria kaj ĝeneral-aplika bazo, sur kiu ekzistas iu certa samcela komunumo – plej ofte scienca, sed ankaŭ iu ajn alia (arta, naturprotekta ktp.); ĝi estas komuna mondkoncepto kaj pensmaniera modelo de tiu komunumo. Kompreneble, la esperantista komunumo, realiganta sin en la movado, devas havi sian paradigmon. Sciencaj paradigmoj troviĝas en universitataj lernolibroj kaj praktikaj kursoj. La Esperanto-movada paradigmo, kiun alproprigas “samideanoj” dum sia enmovada partopreno, estas klare esprimata de eminentaj movadanoj en kelkaj libroj, inter kiuj estas la prezentata.

Continuar lendo Paradigmo de la Moderna Movado

Vastaj laboroj en BONA ESPERO

Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia informas nin:
Koncerne niajn aktualajn eduk-programojn en Bona Espero ni sendas al vi fotojn kaj informon pri nia nuna projekto kunlabore kun la Universitato de Brasilia UNB, pere de sia Centro de  Estudos do Cerrado en Alto PARAISO.
Temas pri dujara projekto subvenciata de  CNPq, por instruado pri agroekologio, familia legomproduktado, protekto de akvo-fontoj, nutra sekureco, socia komunikado ktp.  por 50 adoleskantoj elektitaj en 5 ” assentamentos” , setlejoj,de nia regiono. La kurso okazas en la  grundoj de la  familioj, sed  periode la gejunuloj kaj profesoroj gastas tutan semajnfinon  en Bona Espero por plenumi teoriajn aktivecojn. 
Ni sukcesis subvencion de 2  Rotary kluboj   por liverado al la gelernantoj  de  180 diverstipaj agrikulturaj laboriloj en la valoro de 6 mil realoj. Celo de la projekto estas eviti la fuĝon el la kamparo, gravega problemo en nia regiono de Gojas.
Krome ni organizas semajnfinojn por esperantistoj, pro skoltoj , rotarianoj kaj spiritualaj eventoj diverstipaj.Korajn salutojn kaj sukceson al  Programo Mia Amiko! 

1.felicxa alveno de la rotarianoj tra la rivereto 2..alvenas la laboriloj 4.prezento de la projekto 6.rotarianoj en Bona Espero por servi!

Cistercianoj en Olivo

Triurba Esperantista Asocio ĉi-septempre la trian fojon organizas sian laŭvican internacian aranĝon „Esperanto sur la strando”. Unu el ĝiaj programeroj estas tiel nomata „Urba ludo” dum kiu grupoj de ĉeestantoj havas la taskon trovi difinitajn lokojn sur itinero kaj respondi demandojn ligitajn kun ilia historio. Nun la itinero kuras tra belega parko en Oliwa – unu el la kvartaloj de Gdansko, en la najbareco de katedralo t.e. postklostra preĝejo apartenanta iam al cistercianoj. Por gajni la ludon la ĉeestantoj devas ne nur koni la lingvon en kiu ja estis preparitaj la taskoj kaj posedi la fizikan formon sed ankaŭ ekkoni iom da historio, kiun prilaboris kaj esperantigis mia eminenta amiko Henriko Kosicki kaj kiu historio prezentiĝas jene.

Legu kaj aŭskultu pli ĉe Esperanta Retradio

Allan Kardec Affonso Costa ne plu inter ni

Jam, en 1970, eble antaŭe, mi eniris klasĉambron de Esperanto de Prof. Allan Kardec Affonso Costa. Mi sentis en tiu momento, ke tiu patreca homo, krom humila kaj sindonema persono, estis granda esperantisto. Li tre afable kaj helpeme metis min enen de ŝtopite plena klaso de la lingvo internacia en União Espírita de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Ekde tiu tago mi ne lasis admiri lin. Li ĉiam estis absolute dediĉa al nia kara internacia lingvo. Li estis treege ligita, fratece kaj samideane al Ismael Gomes Braga, la granda disvastiganto de Esperanto en Brazilo; li ĉiutage faris silentan kaj dediĉan laboron por la internacia lingvo en nia Belorizonto. Post la eldoniĝoj de liaj famaj vortaroj fare de FEB (Esperanto-Portugale kaj inverse), li fariĝis nia kunulo de ĉiutagaj studoj de la lingvo pere de sia verko, dum multaj jaroj.

Revenis li hieraŭ, post longa deĵoro en nia Tero, jam kun  cent-kaj-ioma jaraĝo, al pli superaj planoj.  Tre favore dediĉita al Zamenhofaj idealoj kaj al Spiritismo li laboris. Nia karmemora profesoro Allan demetis siajn fizikajn vestojn, por reviziti sian spiritan frataron en aliaj dimensioj. Ke ni ĉiuj havu inter ni la markojn de lia amo al Esperanto kaj ĉefe al homaranismo laŭ kristana spirita vidpunkto de amo kaj karito. Li ĉiam instruis al ni, ĉiujn, la Diajn vortojn pri boneco kaj sindonemo.

Daŭre laboru, nia karulo, nun en aliaj niveloj de la homa ekzistado, pri la niaj eternaj celoj al interkomunikado inter la homoj.

Vivu ĉiam nia Profesoro Allan!

(Adonis Saliba, via eterna lernanto de Esperanto kaj Esperantismo)

Brazila E-Kongreso: Manaŭso

51-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO-BKE
22-26 JAN 2016 – MANAUS – AMAZONIO
ALIĜOJ
ĈEFTEMO
VERDA KOMUNIKADO: KIUN INTERNACIAN
LINGVON ONI UZU EN DAÚRIPOVA MONDO?
COMUNICAÇÃO VERDE:
QUAL LÍNGUA INTERNACIONAL
UM MUNDO SUSTENTÁVEL DEVE UTILIZAR?
36-a BRAZILA ESPERANTISTA
JUNULARA KONGRESO-BEJK
APOGANTOJ
Universidade Federal do Amazonas- UFAM
Faculdade de Ciências Agrárias
Bloco FCA 1 – Setor Sul
ORGANIZANTOJ
Pli da informoj
BRAZILA ESPERANTO-LIGO: bel@esperanto.org.br
AMAZONIA ESPERANTO-ASOCIO: joacircamboim@msn.com
“NI LABORU KUNE!”
(BV. TUJ ALIĜI!)