Festa renkontiĝo en Bratislavo

Pasintan vendredon, la 15-an de decembro, okazis en Bratislavo Zamenhof-festo organizita de grupo ĉirkaŭ Peter Baláž kiu estas estro de diversaj E-institucioj.

Por starigi kontaktojn al esperantistoj el tiu tre interesa urbo, mi veturis tien kaj ĉeestis la kunvenon dum du horoj. Mi ja bedaŭrinde devis reveturi hejmen samvespere ĉar mi ne estis trovinta tranokteblecon. La Z-festo ja okazis en “hostelo”, …

(Legu pli ĉe Esperanta Retradio)

RENKONTO EN LA PARAIBA VALO EN LA URBO BARRA MANSA

Dimanĉe, la 8-an de novembro 2015, dudeko da entuziasmuloj kunsidis en la urbo Barra Mansa, en ŝtato Rio de Janeiro, por unu plia Renkonto de Esperantistoj en la Paraíba Valo.

Asocio Esperantista de Rio de Janeiro (AERJ) apogis la eventon, organizis la programon, informadon kaj etan libroservon.

Matene, post kelkminuta aŭskultado de gitarludo (dum la homoj alvenis kaj kafumis), okazis du prelegoj: Alan Argolo prelegis pri la ĵus okazinta partopreno de Esperantobudo en la Internacia Librofoiro en Rio kaj Fernando Pita prelegis pri la financaj eblecoj en Esperantoaktivado. Posttagmeze, Sílvio Márcio prelegis pri Kooperativismo kiel Ekonomia Alternativo kaj Paulo S. Viana prezentis la tradician “Guton da Gramatiko”. Post ĉiu prelego sekvis diskuto.

Dum la renkonto oni informis pri aliaj Esperantoeventoj en tiu regiono. La proksima renkonto en la Paraiba Valo okazos en Lorena/SP, en la unua jarduono 2016.

informoj: Paulo Sérgio Viana

 

7ª NOVA – Brazila Junulara Renkontiĝo en Amazono

7-a nova
Plej karaj!

BEJO plezure anoncas la lokon kaj la datojn de la 7-a NOVA, nia bonega Novjara Aranĝo. La loko estos ambaŭ la urboj Manaus kaj Presidente Figueiredo, em la ŝtato Amazono, la sama ŝtato, kie okazos inter la 22-a kaj 26-a de januaro niaj 51-a Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) kaj 36-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso (BEJK). Pro tio, ĉi-foje NOVA ne okazos tre proksime de la novjariĝo, sed pli proksime de la dato de la kongresoj, inter la 15-a kaj 20-a de januaro, kun la celo venigi ĉiujn al tiu historia momento, ĉar la unuan fojon okazos naciaj E-eventoj en nia norda regiono.

Jen la provizora programo: la 15-a estos alven- kaj akcepttago en Manaus; la 16-an tiuj, kiuj jam estos alvenintaj povos ĝui grupan viziton al lokoj de Manaus; por tiuj tagoj ni aranĝos príncipe senpagan amasloĝejon en la urbo; la 17-an ni iros grupe al la E-bieneto Bonaj Amikoj, proksima de la urbo Presidente Figueiredo. Ni restos en la bieneto ĝis la 20-a de januaro, kiam ni povos ne nur ĝui la etoson de la bieneto, kun verdaj areoj, ludareoj, arbaro kaj riveretoj, sed ni ankaŭ vizitos kavernojn kaj akvofalojn en la ĉirkaŭaĵo de Presidente Figueiredo. Estos unika momento por la junulara movado, do nepre sin organizu por partopreni en ĝi. La kostoj estos tre malaltaj, ĉar inkluzivos nur purigservojn kaj manĝaĵojn. En la bieneto oni povos aŭ resti amasloĝeje aŭ tendumi. Ankaŭ eblos resti ĉe hamakoj. Tiujn detalojn baldaŭ ni anoncos, kun fina partoprenkotizo.

Se vi estas junulo kaj trovas ke estos malfacile al vi veni al la norda regiono pro bileto-prezoj, parolu tion al la estraro, ĉar eble ni sukcesos trovi subvencion. Ekspliku al ni vian situacion, ĉu vi pretas kunlabori dum la kongresoj kaj ankaŭ prelegi aŭ zorgi/proponi iun programeron. Kaj, kompreneble, ĉiuj kiuj junas ne aĝe tamen mense kaj kore ja estos bonvenaj! Do ĝis tre tre baldaŭ!

Plej amike kaj verdece,

BEJO-estraro

VENONTAJ RENKONTIĜOJ En Esperantio

Partoprenintoj de SES 2014 SK

Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) kaj Kino-Teatro-Festivalo (KTF), Universitato William Peace in Raleigh, Nord-Karolino, Usono, la 30-a de junio ĝis la 9-a de julio 2015 (KTF: la 30-a de junio ĝis la 5-a de julio),http://nask.esperantic.org kaj pri KTF ĉe: http://kotofesto.org/hejmo aŭ kontaktu Ellen M. Eddy (EDDYELLEN ĉeaol.com)

Somera Esperanto-Studado (SES 2015), Martin, Slovakio, 11-a ĝis 19-a de julio 2015, http://ses.ikso.net/2015/sk/

48-a ILEI konferenco en 2015, Oostende, Belgio, 17a ĝis 25a de julio 2015, http://ilei.info/

Reĝaj ekskursoj, UK-antaŭkongreso, Kastelo Greziljono, Francio, 20a ĝis 25a de julio 2015, http://gresillon.org/s2

100a Universala Kongreso, Lille, Francio, 25a de julio ĝis 1a de auĝusto 2015 http://uea.org/kongresoj/uk_2015.html

Lingva semajno, Lingvofestivaleto, tuj post UK, Kastelo Greziljono, Francio, 1a ĝis 8a de aŭgusto 2015,http://gresillon.org/s3

71a IJK, Wiesbaden, Germanio, 2a ĝis 9a de aŭgusto 2015, http://www.tejo.org/ijk

88a SAT-Kongreso, Nitra, Slovakio, 8a ĝis 15a de aŭgusto 2015, http://sat.ikso.net/

Festa Semajno por infanoj kaj familioj, Kastelo Greziljono, Francio, 8a ĝis 16a de aŭgusto 2015, http://gresillon.org/s4

25-a KISO, Marburg, Germanio, de la 9-a ĝis la 16-a de aŭgusto 2015, http://www.esperanto.de/kiso

IJS 2015 – La 26-a Internacia Junulara Semajno, Szentgotthárd, Hungario, 10-a ĝis 17-a de aŭgusto 2015,https://www.facebook.com/events/349346985247258/

82-a Itala Kongreso de Esperanto, San Benedetto, Italio, 22-an de aŭgusto, http://kongreso.esperanto.it/

48-a Internacia Esperantista-Feriado en Sudetoj, Duszniki-Zdrój, Pollando, 2-a ĝis 9-a de septembro 2015,http://www.deesperanto.pl/ (Baldaŭ ekfunkcios ĝia esperantlingva versio.)

1-a Internacia Junulara Renkontiĝo (IJR-01), Nankana Sahib, Pakistano, 18-a ĝis 20-a de septembro 2015, jepoficejo ĉe gmail.com kaj adeelbutt ĉe asia.com

31-a ARKONES, Poznań, Pollando, 25a de septembro 2015, http://www.arkones.org

8a SFERO, Ĉaledo Bel-Oseau en La Lécherette, Château-d’Oex, Svislando, 25a ĝis 27a de septembro 2015,http://alawa.ch/wp/sfero/ kaj https://www.facebook.com/groups/225040314217529/

Studsabato- en CDELI, La Chaŭx-de-Fonds, Svislando, 26a de septembro 2015, Esperantokursoj kun tri niveloj. Inf.: Nancy Fontannaz, Ruisselet 9, CH-1009 Prilly, Svislando. Rete: nancy.fontannaz ĉe gmail.com kajhttp://www.cdeli.org/

15a Kafoklaĉo Kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina (KoKoLoRES) LA renkontiĝo por ludemuloj, Germanio, 1a ĝis 4a de oktobro 2015, http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.php

Esperanto Hamburg invitas al Hamburga Esperanto-Kantokonkurso, Hamburg, Germanio, 2-a de oktobro 2015,http://esperanto-hamburg.de/esperanto-kanto-konkurso/

AŬTUNE, lingva seminario kun Christian Rivière k.a., Kastelo Greziljono, Francio, 17a ĝis 25a de oktobro 2015,http://gresillon.org/AŬTUNE

Legu Pli….

Continuar lendo VENONTAJ RENKONTIĜOJ En Esperantio

Ŝtata Esperanto-Renkontiĝo de Rio-de-Ĵanejro

unnamed

Alproksimiĝas la 26-a Ŝtata Esperanto-Renkontiĝo de Rio-de-Ĵanejro

En la tagoj 16-a kaj 17-a de majo okazos la 26-a Ŝtata Esperanto-Renkontiĝo de Rio-de-Ĵanejro, ĉi-jare en la ĉefurbo, samnoma urbo.
La temo de la evento, elprenita de la zamenhofa poemo La Vojo, estos Ni Semas kaj Semas Konstante. Malantaŭ la poezio, ĝi indikas ke la evento temos ĉefe (sed ne nur) pri disvastigado de Esperanto. La sufiĉe varia programo konsistos el portugallingva seminario kun debato pri esperanto-disvastigado, el plurtemaj prelegoj en la internacia lingvo kaj artaj prezentadoj vespere. Krom tio, okazos la jara asembleo de AERĴ. Por kontroli la programon, musklaku ĉi tie.

La renkontejo estos la lernejo Centro Educacional José de Paiva Netto, kies adreso estas Av. Dom Hélder Câmara, 3059, en Del Castilho. Por kontroli ĝin en mapo, musklaku ĉi tie. La loko estas sufiĉe bone atingebla ĉu per busoj, metroo aŭ trajno.

Aliĝoj rete fareblas per la jena formularo sed ankaŭ okazos surloke, kaj la kotizo estas R$ 20,00 por AERĴ-anoj kaj R$ 30,00 por ne-anoj. Se vi deziras pliajn informojn, sendu mesaĝon aldisvastigo.aerj@gmail.com. Fine, se vi volas, elŝultu la afiŝon ĉi tie kaj kunlaboru en la disvastigado de la evento, aŭ simple konigu ĉi tiun mesaĝon.

Aproxima-se o 26º Encontro Estadual de Esperanto do Rio de Janeiro

Nos dias 16 e 17 de maio, acontecerá o 26º Encontro Estadual de Esperanto do Rio de Janeiro, este ano na capital, cidade do mesmo nome.
O tema do evento, tirado do poema de Zamenhof La Vojo, será Ni Semas kaj Semas Konstante. Por detrás da poesia, há uma indicação de que o evento tratará principalmente (mas não apenas) de divulgação do Esperanto. A programação bem diversificada consistirá de um seminário com debate em português sobre divulgação do Esperanto, de palestras que discorrerão vários temas na língua internacional e de apresentações artísticas à noite. Além disso, haverá a assembleia anual da AERJ. Para conferir a programação, clique aqui.
O local do encontro será oCentro Educacional José de Paiva Netto, cujo endereço é Av Dom Hélder Câmara, 3059, em Del Castilho. Para conferir no mapa, cliqueaqui. O Local é bastante acessível seja por ônibus, metrô ou trem.

As inscrições podem ser feitas através do seguinteformulário mas também serão realizadas no local, sendo o investimento é de R$ 20,00 para sócios e de R$ 30,00 para não-sócios. Caso deseje mais informações, envie uma mensagem paradisvastigo.aerj@gmail.com. Por fim, caso queira, baixe o cartaz aqui e colabore com a divulgação do evento, ou simplesmente compartilhe esta mensagem.