Declaração sobre o Esperanto

1905-UK-BulonjoEm 1905, durante o primeiro congresso de Esperanto, em Boulogne-sur-mere, o movimento de divulgação da língua já estava com 18 anos de vida.  Estruturalmente, o Esperanto já era uma língua escrita bem estruturada e amadurecida, exatamente nesse congresso, o Esperanto se tornou uma língua falada entre muitos estrangeiros, que a utilizou de forma clara e sem dificuldades de expressão pela primeira vez. Tornou-se assim uma língua viva na sua plenitude. Nesse contexto, surgiu a “Deklaracio pri Esperanto”. O documento foi aprovado em 9 de agosto de 1905, com a aprovação de Zamenhof. A declaração sobre a essência do Esperanto definiu a compreensão dos próprios esperantistas sobre o movimento e fixou o Fundamento do Esperanto como base linguística para a língua.

Declaração sobre o Esperanto

Os cincos pontos escritos no documento que definem o objetivo do Esperantismo são:

  1. O Esperantismo é o esforço de divulgar em todo o mundo o uso da língua neutra,que serve para a intercompreensão entre os homens.
  2. Uma língua internacional deve ser uma língua que é perfeitamente viva, artística e que se mostre capaz de atuar em qualquer tipo de relações e o Esperanto tem todas estas qualidades requeridas.
  3. O autor da língua resignou-se sobre todos e quaisquer direitos sobre o Esperanto, doando-o ao mundo.
  4. A base da língua está contida no Fundamento do Esperanto.
  5. É denominado Esperantista toda pessoa que sabe e utiliza a língua.

Lingvo por mondskala senpaga kunlaboro

La motivo por Zamenhof krei novan interlingvon estis la malpaca vivosituacio en urboj kaj regionoj kie kunvivis homoj diversgentaj. Li esperis ke per neŭtrala interlingvo eblus akceli pacon je loka nivelo. Al la loka dimensio aldoniĝis la internacia kaj tial en la jaro 1905 okazis la unua UK en Bulonjo kun partoprenantoj kiuj estis delegitoj el pluraj landoj.

Nun en la epoko de la interreto aldoniĝis la tutmonda dimensio en kiu la unuopaj landoj estas malpli signifaj kaj en kiu eblas rektaj kontaktoj inter la aplikantoj de Esperanto. Ne plu necesas la organizado de kongreso por…

Legu pli kaj aŭskultu ĉe ESPERANTA RETRADIO

Rezultoj el 100a UK de Esperanto

Elsendo de Inaŭguro de Lilla 100a. UK

REZOLUCIO DE LA 100-A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Lillo, Francio, la 1-an de aŭgusto, 2015

La 2 695 partoprenantoj en la 100-a Universala Kongreso de Esperanto,

kunveninte el 82 landoj, de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 2015, en Lillo, Francio,

diskutinte la temon Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj en sep diversaj sesioj tra la kongresa semajno,

volante kontribui al la disvolviĝo de la Internacia Jardeko por la Alproksimiĝo de Kulturoj proklamita de Unesko,

konstatas, ke interkultura dialogo estas same urĝe necesa hodiaŭ, kiel ĝi estis antaŭ 110 jaroj, kiam okazis la unua Kongreso de Esperanto en Bulonjo-ĉe-Maro;

asertas, ke por vere interkomprenigi la homojn, tiu dialogo devas esti afero ne nur de la cerbo sed ankaŭ de la koro, kunplektanta klerigon kaj kundiskutadon, arton kaj amikecon;

atentigas, ke ĝuste tian multflankan interkulturan dialogon praktikas kaj disvolvas la tutmonda Esperanto-movado en siaj centoj da kongresoj kaj renkontiĝoj ĉiujare;

instigas ĉiujn aliajn aktivulojn kaj movadojn por interkultura dialogo doni pli da atento al la lingva dimensio de sia laboro, kaj al la reala funkciado de Esperanto kiel lingvo inkluziva kaj egaleca, kies uzado povas plifaciligi kaj pliprofundigi tian dialogon;

ree dediĉas sin al la kultivado kaj disvastigado de la valoroj de reciproka respekto, paco kaj justeco inter ĉiuj homoj, konforme al la celoj de Unesko kaj kunlige kun la aktualaj streboj de Unuiĝintaj Nacioj por konstrui daŭripovan mondan socion.

6-A AFRIKA KONGRESO DE ESPERANTO OKAZOS EN BURUNDO EN 2016

Konforme kun decidoj faritaj en la 5-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE), la 6-a AKE okazos en Burundo en 2016. Same kiel ĉiu antaŭa AKE, ankaŭ ĝi estos organizata de la Afrika Komisiono de UEA kunlabore kun la landa Esperanto-asocio (ANEB) kaj lokaj aktivuloj en Burundo.

La Estraro de UEA atentigas, ke la uzo de la titolo “6-a AKE” por la aranĝo anoncita por la fino de 2015 ne havas aprobon de la Afrika Komisiono de UEA nek de la Estraro de UEA. Ĉar laŭ la provizoraj informoj ĝi havos indan enhavon, ĝia preparado kompreneble rajtas pluiri kaj UEA ankaŭ povos helpi diskonigi ĝin, sed ne sub tiu nomo.

La Estraro de UEA

UEA PREMIIS DEK DU ELSTARAJN AGANTOJN

En la Solena Fermo de la 100-a Universala Kongreso en Lillo estis anoncitaj la nomoj de 12 ricevantoj de Diplomo pri Elstara Agado kaj de Diplomo pri Elstara Arta Agado. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 2007. Jen la ĉi-jaraj distingitoj:

Diplomo pri Elstara Agado:

Richard DELAMORE (Aŭstralio) pro la realigo de la reta Esperanto-Televido;
DOI Chieko (Japanio) pro longtempa redaktado de “Esperanto en Azio”;
Ilona KOUTNY (Pollando) pro la gvidado de la Interlingvistikaj Studoj ĉe la Universitato A. Mickiewicz en Poznano;
Birthe LAPENNA (Danio) pro konservo de la la materialoj pri la Montevidea rezolucio k.a. dokumentoj de Ivo Lapenna ĉe la Dana Ŝtata Arkivo;
Ĵak LE PUIL (Francio) pro la eldonado de la revuo “La KancerKliniko” ekde 1976;
Ana MANERO (Hispanio) pro la gvidado de la projekto Bitoteko de Hispana E-Federacio;
Chuck SMITH (Germanio) pro la realigo de la Esperanto-kurso en Duolingo;
László SZILVÁSI (Hungario) pro informa kaj ĵurnalisma Esperanto-agado;
Francisco L. VEUTHEY (Nederlando) pro la realigo de 75 filmoj por la Reta Kinejo de UEA;
Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia pro la organizado de Esperanta Filmfestivalo.

Diplomo pri Elstara Arta Agado:

Rogener PAVINSKI (Brazilo) pro kontribuado al la muzika E-kulturo;
WANG Chongfang (Ĉinio) pro esperantigado de ĉina literaturo kaj pro vortara laboro;

“Pasis UK-oj cent” Solena kanto por la kongreso!

La baldaŭa Universala Kongreso en Lillo estos speciala okazaĵo – tio estas la 100-a kongreso. Tia okazaĵo estas rimarkinda. Do mi pretigis specialan kanton, dediĉitan al la unuaj cent kongresoj.

Honore al Zamenhof, la kreinto de nia lingvo, la kanto estas bazita sur lia neforgesebla parolado dum la unua kongreso. Li diris tiam, interalie:

Fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, … por frate premi al si reciproke la manojn pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas.

Legu kaj aŭskultu pli ĉe ESPERANTA RETRADIO.