Zamenhof kaj Shakespeare

Zamenhof kaj Shakespeare

SkakespeareLa 23a de aprilo markas la kvarcentan datrevenon de la morto de William Shakespeare – kaj la 452an de lia naskiĝo: li naskiĝis kaj mortis en la sama tago de la jaro. Jen taŭga okazo por pritaksi lian influon – en la mondo ĝenerale kaj en la Esperanto-movado specife, ĉar ankaŭ ĉe Esperanto Shakespeare havis sian influon.

Zamenhof tradukas Hamleton

Kiam Zamenhof, en la fruaj jaroj de la Internacia Lingvo, volis montri, ke Esperanto kapablas ĉion, kion aliaj lingvoj kapablas – kaj kiam li deziris krei prestiĝon por sia nova lingvo – li turnis sin al Ŝekspiro, per traduko de la plej fama ŝekspira dramo, Hamleto. Kial ĝuste tiu verko?

Continuar lendo Zamenhof kaj Shakespeare

Pola Retradio: elsendo 2016-04-15

Pola Retradio: elsendo 2016-04-15

 • Nia komenca aktualaĵo rilatas al la tritagaj religiaj-ŝtataj solenaĵoj ligitaj kun la 1050-a datreveno de la bapto de Pollando (princo Mieszko la 1-a), kiu dato estas traktata kiel komenco de la pola ŝtato. Tiuokaze ni citas el la plej malnova pola religia kanto kaj plej malnova pola poezia teksto, rolinta kiel himno de Pollando, „Bogurodzica” el la limo de la 13/14-a jarcentoj.
 • Ankaŭ nia kulturkronika informo rilatas al la ĵus menciita temo, la ekspozicio pri la komenco de la pola ŝtato, prilaborita de la Muzeo en la unua pola ĉefurbo Gniezno, kiu sian premieron havos en Bjalistoko.
 • En la E-movada segmento ni referencas al la 99-a mortodatreveco de d-ro Zamenhof pasinta la 14-an de aprilo kaj porokazaj eventoj en Varsovio kaj Bjalistoko. Reliefigendas, ke la tombomonumento en la varsovia Juda Tombejo la 18-an de aprilo farigos 90-jara. Alia informo rilatas al la alvoko de japanaj esperantistoj el Jokohama, kiuj petas pri vasta kontribuo al ilia ekspozicio, en kiu ili prezentos ankaŭ nacilingvajn aboco-librojn. Pliajn informojn eblas akiri ĉe: info -@- esperanto.yokohama.
 • Fine aŭdiĝas Leterkesto, en kiu ni i.a. citas el pritaksaj mesaĝoj de niaj aŭskultantoj.
 • La kulturktronika informo estas parelele aŭdebla kaj legebla en la rubriko: „Novaĵoj”.
 • Muzike aŭdiĝas fragmente la kanto „Zamenhof” el la KD „Esperanto” kaj la kanto „Vi kaj mi” de Ĵomart kaj Nataŝa el ilia KD „Arĝenta albumo”.

Declaração sobre o Esperanto

1905-UK-BulonjoEm 1905, durante o primeiro congresso de Esperanto, em Boulogne-sur-mere, o movimento de divulgação da língua já estava com 18 anos de vida.  Estruturalmente, o Esperanto já era uma língua escrita bem estruturada e amadurecida, exatamente nesse congresso, o Esperanto se tornou uma língua falada entre muitos estrangeiros, que a utilizou de forma clara e sem dificuldades de expressão pela primeira vez. Tornou-se assim uma língua viva na sua plenitude. Nesse contexto, surgiu a “Deklaracio pri Esperanto”. O documento foi aprovado em 9 de agosto de 1905, com a aprovação de Zamenhof. A declaração sobre a essência do Esperanto definiu a compreensão dos próprios esperantistas sobre o movimento e fixou o Fundamento do Esperanto como base linguística para a língua.

Declaração sobre o Esperanto

Os cincos pontos escritos no documento que definem o objetivo do Esperantismo são:

 1. O Esperantismo é o esforço de divulgar em todo o mundo o uso da língua neutra,que serve para a intercompreensão entre os homens.
 2. Uma língua internacional deve ser uma língua que é perfeitamente viva, artística e que se mostre capaz de atuar em qualquer tipo de relações e o Esperanto tem todas estas qualidades requeridas.
 3. O autor da língua resignou-se sobre todos e quaisquer direitos sobre o Esperanto, doando-o ao mundo.
 4. A base da língua está contida no Fundamento do Esperanto.
 5. É denominado Esperantista toda pessoa que sabe e utiliza a língua.

Omaĝe al la lasta kongreso ĉe Lillo

 

1905-uk-eliro-el-la-kongresejo-1000px

La granda marko de la esperantismo tra la mondo okazis ĝuste dum la sentoplena parolado de L.L. Zamenhof en 1905 ĉe Bulonja kongreso.  Esperanto tiam fariĝis homa kaj viva lingvo surbaze de la komuna korsento de la esperantistaro.

La parolado estis kortuŝe relegita de Brian Moon dum la ceremonia evento ĉe bulonja teatro, kadre de la 100a Lilla UK. Relegi ĝin estas reakiri la fortojn por antaŭenpuŝi nian movadon favore al Esperanto.

Parolado en la 1ª Universala Kongreso

(Bulonjo-ĉe-Maro, la 5an de aŭgusto 1905)

Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj!

Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate premi al si reciproke la manojn pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas. Mi salutas vin ankaŭ, glora lando Francujo kaj bela urbo Bulonjo-sur-Maro, kiuj bonvole oferis gastamon al nia kongreso. Mi esprimas ankaŭ koran dankon al tiuj personoj kaj institucioj en Parizo, kiuj ĉe mia trapaso tra tiu ĉi glora urbo esprimis sub mia adreso sian favoron por la afero Esperanto, nome al s-ro la Ministro de la publika instruado, al la urbestraro de Parizo, al la franca Ligo de Instruado kaj al multaj diversaj sciencaj eminentuloj.

Sankta estas por ni la hodiaŭa tago. Modesta estas nia kunveno; la mondo ekstera ne multe scias pri ĝi, kaj la vortoj, kiuj estas parolataj en nia kunveno, ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj kaj urbetoj de la mondo; ne kunvenis regnestroj nek ministroj, por ŝanĝi la politikan

Daŭrigu la legadon…

Continuar lendo Omaĝe al la lasta kongreso ĉe Lillo

Nova Prezidanto de TEJO, Deguĉi Premio kaj UK Aŭkcio

 

Nova prezidanto de TEJO: Michael Boris Mandirola

TEJO KUN NOVA PREZIDANTO

La Komitato de TEJO, kiu kunsidis en la 71-a Internacia Junulara Kongreso, elektis la Estraron por la oficperiodo 2015–2017. La nova prezidanto estas la antaŭa vicprezidanto Michael Boris Mandirola el Italio. Li gvidos 5-personan teamon, en kiu ĉiuj krom li estas en la Estraro por la unua fojo.

Mandirola kandidatiĝis por la posteno surloke kaj ricevis pli da voĉoj (14) ol la ĝisnuna prezidanto Łukasz Żebrowski (8). Por tio necesis tamen du sekretaj voĉdonoj, ĉar en la unua neniu el la kandidatoj ricevis pli ol 50% de la voĉoj (Mandirola: 9, Żebrowski: 10). La Komitato signife malgrandigis la estraron: el la 7-kapa organo ĝi iĝis 5-persona, malgraŭ la rekomendo de la Elekta Komisiono elekti 8 estraranojn.

La novaj estraranoj kaj ilia taskodivido estas:
prezidanto Michael Boris Mandirola (Italio): kunordigo, eksteraj rilatoj, aktivula trejnado, rilatoj kun UEA; vicprezidanto Juliana Evandro (Brazilo; 16 voĉoj): informado, kulturo, homaj rimedoj, adoleska agado, Pasporta Servo; ĝenerala sekretario Arina Osipova (Rusio; 21 voĉoj): edukado, rilatoj kun ILEI kaj Fondumo Zamenhof; kasisto Cédric Marchal (Belgio; 23 voĉoj): subvencipetado, rilatoj kun UEA; Ariadna García Gutiérrez (Kubo; 23 voĉoj): landa agado, scienca kaj faka agado.

La Komitato elektis ankaŭ novan Elektan Komisionon, kiu konsistas el Rogier Huurman (19 voĉoj), Paweł Fischer-Kotowski (18) kaj Alexandre Raymond (13).

En la tagordo de la Komitato troviĝis la demando pri la jura sendependiĝo, por kiu TEJO ricevis en la antaŭa semajno aprobon de la Komitato de UEA. Tamen, la supera organo de la junulara sekcio de UEA ne pretis alpreni decidon jam nun, sed taskis al la Estraro finpretigon de la kontrakto inter UEA kaj TEJO. Nur tiam ĝi konsideros ĉiujn dokumentojn – la statuton kaj la kontrakton – kaj decidos pri ili en reta voĉdono. Tiun solvon subtenis 14 komitatanoj, dum 6 preferis tujan aprobon de la statuto.

En la kongreso estis akceptita la aliĝpeto de Benina Organizo de Junaj Esperantistoj (BOJE) kiel nova landa sekcio.

La 71-a IJK en la germana urbo Wiesbaden komenciĝis la 2-an kaj daŭros ĝis la 9-a de aŭgusto. Partoprenas ĉ. 300 esperantistoj el pli ol 50 landoj, plejparte sub 30 jaroj. En 2016 la kongreso okazos en Vroclavo, Pollando.

Komitatanoj kunsidas. Ĉe la prezida tablo Łukasz Żebrowski (verda ĉemizo) kaj maldekstre de li Michael Boris Mandirola.

Komitatanoj kunsidas. Ĉe la prezida tablo Łukasz Żebrowski (verda ĉemizo) kaj maldekstre de li Michael Boris Mandirola. (Foto: Pradip Ghimire.)

 

PREMIO DEGUĈI 2015 AL ÉVA FARKAS-TATÁR

Premio Onisaburo Deguĉi, “la esperantista pacpremio”, estis starigita per donaco de Oomoto en 1987 kaj estas aljuĝata ĉiujare. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 eŭroj.

Laŭ sia regularo la premio estas aljuĝata “pro meritoj en la utiligo de Esperanto kiel rimedo por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de d-ro Zamenhof kaj al instruoj de Onisaburo Deguĉi, kaj pro kontribuo al la celo de UEA kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili komprenon kaj estimon por aliaj popoloj”.

La Estraro de UEA aljuĝis la Premion Deguĉi de la jaro 2015 al s-ino Éva Farkas-Tatár el Hungario. La decido estis anoncita la 1-an de aŭgusto en la Fermo de la 100-a UK en Lillo.

Éva Farkas-Tatár naskiĝis en 1924. Ŝi lernis Esperanton 37-jara en 1961. En la sekva jaro ŝi partoprenis la Universalan Kongreson en Kopenhago, kiu tiom ravis ŝin, ke ŝi decidis plene dediĉi sin al la instruado de Esperanto. Por perfektiĝi pri tiu arto ŝi iris al la UK en Hago en 1964 por sekvi lecionojn de Andreo Cseh. Tiel komenciĝis 50-jara instrua agado per la Cseh-metodo en multaj landoj kaj ĉe multaj UK-oj kaj plej diversaj aliaj renkontiĝoj. Ŝi revenigis la Cseh-metodon al ĝia kerno: la gaja, luda maniero, dank’ al kiu la lernantoj tuj ekparolas Esperante. Tiun arton ŝi transdonis al multaj novaj instruantoj, kiujn ŝi trejnis per Cseh-seminarioj, interalie en UK-oj.

Plurcentkapa aŭkcia publiko en la salono Lapenna.

ZAMENHOF-LETERO POR 1100 EŬROJ EN LA AŬKCIO EN LILLO

La tradicia kongreaa aŭkcio atingis unu el la plej bonaj rezultoj en sia historio. Sub la verva gvido de Humphrey Tonkin en la plenplena salono Lapenna kolektiĝis entute 4025 eŭroj. Pli bonan rikolton, 4528 eŭroj, oni atingis nur en la 83-a UK en Montpeliero en 1998. Kun 3579 euroj la aŭkcio de la 94-a UK en Bjalistoko en 2009 estas sur la tria loko.

Kiel atendite, plej altpreze estis vendita letero, per kiu L.L. Zamenhof kaj Klara Zamenhof dankis al ges-roj Arnhold pro ilia gastigado dum la 4-a UK en Dresdeno en 1908. En febra konkurso inter multaj interesatoj la letero fine estis vendita por 1100 eŭroj. La dua plej kosta aŭkciaĵo estis la honoro esti registrita kiel kongresano n-ro 1 en la 101-a UK en Nitro. Por ĝi necesis pagi 210 eŭrojn. La Kongresa Libro de la 7-a UK en Antverpeno en 1911 kostis 150 eŭrojn, dum la plej malnova aŭkciaĵo, Langue internationale Esperanto. Manuel complet, de Louis de Beaufront el 1899, kun lia aŭtora dediĉo al generalo Sebert, vendiĝis por 140 eŭroj. Por la raporto de L. Couturat kaj L. Leau pri la laboroj de la misfama Delegitaro, Compte rendu des travaŭ du Comité (15-24 oct 1907), necesis pagi 120 eŭrojn. Komuna foto de la kongresanaro de la unua UK en 1905 kaj la bindita volumo de La Revuo de la periodo septembro 1911 – aŭgusto 1912 atingis po 110 eŭrojn.

La rezulto de la aŭkcio iras favore al la Volontula Fondaĵo de UEA, escepte de 60 eŭroj kiel kontribuo al memorŝildo pri Gaston Waringhien en la liceo, kie li iam laboris kiel instruisto. Identa ŝildo estis inaŭgurita en la kongresa semajno ĉe lia naskiĝdomo.

el: Gazeta Komuniko de UEA